Hotline: 0907870572
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

Motor Sawamura
 

Model

 DC Motor                                                                                    

MM16F

 MM16F-MS17 /MM16F-MS19

SS23

 DC MOTOR: SS23F-EO . SS23F-B

SS32G

 SS32G-B . SS32G-TO . SS32G-EO

SS40E2

 SS40E2-B . SS40E2-BC . SS40E2-TO .SS40E2-BTO . SS40E2-EO . SS40E2-BEO .SS40E2-EM .SS40E2-BEM

SS40E4

 SS40E4-B . SS40E4-BC . SS40E4-TO .SS40E4-BTO . SS40E4-EO . SS40E4-BEO .SS40E4-EM. SS40E4-BEM

SS40E6

 SS40E6-B . SS40E6-BC . SS40E6-TO .SS40E6-BTO . SS40E6-EO . SS40E6-BEO .SS40E6-EM. SS40E6-BEM .

SS40E8

 SS40E8-B . SS40E8-BC . SS40E8-TO .SS40E8-BTO . SS40E8-EO . SS40E8-BEO .SS40E8-EM. SS40E8-BEM .

SS60E3

 SS60E3-B . SS60E3-BC . SS60E3-TO .SS60E3-BTO . SS60E3-EO . SS60E3-BEO .SS60E3-EM. SS60E3-BEM .

SS60E6

 SS60E6-B . SS60E6-BC . SS60E6-TO .SS60E6-BTO . SS60E6-EO . SS60E6-BEO .SS60E6-EM. SS60E6-BEM .

S

S60E8

 SS60E8-B . SS60E8-BC . SS60E8-TO .SS60E8-BTO . SS60E8-EO . SS60E8-BEO .SS60E8-EM. SS60E8-BEM

 

Model

 DC Geared Motor

MM16F

 DC GEARED MOTOR:MM16F-J2D-□/MM16F-LJC-□

SS23

 DC GEARED MOTOR : SS23FQ-H1-□ .SS23F-LH-□ . SS23F-V-□ . SS23F-E-□ 

SS32G

 SS32G-L1-□ .SS32G-G□-□

SS40E2

 SS40E2-L1-□ Flange type .SS40E2-L1□ Base type SS40E2-B-□ . SS40E2-U2□-□ . 

SS40E4

 SS40E4-L1-□ Flange . SS40E40-L1-□ Base .

SS40E6

 SS40E6-H4-□.SS40E6-L2-□ . SS40E6-L2-□ .SS40E6-D2-□ .SS40E6-C-□ . 

SS40E8

 SS40E8-L4-□ Flange . SS40E8-L4-□ Base 

SS60E3          

 SS60E3-L4-□ Flange type .SS60E3-L4-□ Base type .SS60E6-L5-□ Flange type .SS60E6-L5-□ Base type .SS60E3-HP□R-□ .SS60E30-HG□-

SS60E6

 SS60E6-L5-□ Flange type .SS SS60E6-L5-□ Basi type .SS60-HG□- .SS6OE6-HP□R-□. 

SS60E8

 SS60E8-HP□R-□ .SS60E80-HG□-

Sản phẩm khác

COPAL
Liên hệ
Gọi điện Gọi Điện SMS SMS Chỉ đường Chỉ Đường